Ubezpieczenia w Generali: dla osób prywatnych i firm

Ubezpieczenia w Generali: dla osób prywatnych i firm

Generali to międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe. Obecnie działa na całym świecie – również w Polsce. Usługi są skierowane zarówno do osób prywatnych, sektora MŚP, jak i dużych firm. Na czym polegają poszczególne z nich?

Ubezpieczenia dla osób prywatnych w Generali

Ubezpieczenie domu z Generali chroni przed utratą lub uszkodzeniem domu i jego zawartości.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem chroni przed utratą lub uszkodzeniem mienia w wyniku kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela domu chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez Ciebie lub członków rodziny.

Jeśli chcesz ubezpieczyć swoje rzeczy osobiste, mogą one w Generali zostać objęte ochroną ubezpieczeniową na wypadek kradzieży oraz szkód powstałych w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, burzy, zalania lub uderzenia. Ubezpieczenie mienia osobistego obejmuje uszkodzenie lub utratę rzeczy osobistych.

W ramach ubezpieczenia wypłacana jest kwota odpowiadająca sumie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia dla mienia możesz poznać, składając wniosek o wycenę na stronie Generali. Suma ubezpieczenia mienia może być wyższa niż suma ubezpieczenia domu, jeśli wnioskujesz o wyższą ochronę.

Ubezpieczenia dla firm w Generali

Generali (https://superpolisa.pl/partner/generali/) oferuje pakiety ubezpieczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym pakiet ubezpieczeń ogólnych dla MŚP. Pakiet ubezpieczeniowy ma na celu ochronę przedsiębiorstw przed jednorazowymi zdarzeniami, takimi jak odpowiedzialność prawna, szkody majątkowe oraz przerwy w działalności gospodarczej. Ubezpieczenie Generali Business Insurance podzielone jest na następujące różne obszary.

Ubezpieczenie majątkowe obejmuje budynki i ich zawartość. Obejmuje ono aktywa rzeczowe, takie jak meble, komputery, urządzenia i zapasy.

Ubezpieczenie cywilne obejmuje odpowiedzialność prawną i szkody wyrządzone osobom trzecim. Może to obejmować obrażenia ciała, szkody majątkowe, szkody osobowe, szkody reklamowe, pomówienia i zniesławienia.

Ubezpieczenie ryzyk technicznych obejmuje szkody spowodowane przez incydenty techniczne, takie jak hakerstwo.

Ubezpieczenie zawodowe obejmuje zobowiązania prawne i szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu, takie jak zaniedbania medyczne, błędy w doradztwie biznesowym lub projektowaniu oraz nieujawnienie informacji.

Ubezpieczenie pracodawcy obejmuje odpowiedzialność prawną i szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku działań, do których przedsiębiorstwo jest prawnie zobowiązane, takich jak płatne zwolnienia lekarskie, odszkodowania pracownicze i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Ubezpieczenie biznesowe obejmuje część kapitału i odsetek od kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo.

Ubezpieczenie pracownicze obejmuje wydatki na świadczenia pracownicze spowodowane śmiercią lub inwalidztwem kluczowego pracownika.

 

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ?

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ?

Ubezpieczenie OC przez internet pomoże Ci zachować dobre relacje z sąsiadami w razie nieprzewidzianych okoliczności, zwłaszcza podczas wakacji lub wynajmu mieszkania/domu.

Jaki rodzaj ubezpieczenia OC domu mogę wykupić?

Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej chroni stabilność finansową zarówno właściciela, jak i najemcy (jeśli najemca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), w tym najemców niezarejestrowanych, podczas eksploatacji nieruchomości:

 • Mieszkanie / pokój w budynku mieszkalnym;
 • Blok mieszkalny / dom mieszkalny / domek ogrodowy;
 • Mieszkanie w kamienicy;
 • Apartamenty.

Od jakich ryzyk mogę ubezpieczyć swój dom?

Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej firma ubezpieczeniowa, zgodnie z umową, pokrywa szkody powstałe w mieniu, życiu i zdrowiu waszych sąsiadów lub osób trzecich podczas eksploatacji ubezpieczonego mienia w wyniku nieumyślnego wystąpienia zdarzeń, takich jak

 • Pożar – pożar w postaci otwartego płomienia lub tlącego się ognia, który powstał nieumyślnie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, np. w wyniku
 • Awarii zasilania,
 • Powódź – uszkodzenie lub zniszczenie mienia w wyniku awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej itp. np. w wyniku awarii sieci uzbrojenia terenu
 • Wybuch gazu w gospodarstwie domowym – uszkodzenie lub zniszczenie mienia w wyniku uwolnienia większej energii w ograniczonej objętości z
 • Wytworzeniem i rozchodzeniem się fali uderzeniowej, np. w przypadku awarii kotła gazowego
 • Straty z tytułu prac remontowych – szkody powstałe w wyniku prac remontowych prowadzonych w ubezpieczonym lokalu.

Jakie dokumenty należy posiadać, aby uzyskać polisę OC?

 • Dokument, potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód tożsamości obywatela Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Dokumenty świadczące o zarejestrowaniu tytułu prawnego do nieruchomości;
 • Umowa inwestycyjna oraz protokół odbioru lokalu od dewelopera, w przypadku gdy prawa do lokalu nie zostały zarejestrowane zgodnie z wymogami;
 • Umowa najmu lub dzierżawy komercyjnej;
 • Wyciąg z rachunku finansowego w przypadku społecznego wynajmu obiektu nieruchomości.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się:

 • Rozpatrzenia pisemnego wniosku o wypłatę odszkodowania/szkody otrzymanego od klienta, którego OC zostało ubezpieczone i osoby poszkodowanej oraz przedłożonych dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia i odpowiedzialność osoby ubezpieczonej.
 • Przeprowadzenia ekspertyzy roszczeń zgłoszonych przez poszkodowanego, w tym oględzin uszkodzonego mienia, zaangażowanie niezależnych organizacji eksperckich do oceny szkody/szkody.
 • Stwierdzenia faktu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, wyliczenia wysokości odszkodowania lub skierowania do Ubezpieczającego i/lub Osoby, której odpowiedzialność cywilna jest ubezpieczona oraz osoby poszkodowanej pisemnej odmowy zaspokojenia roszczenia o wypłatę odszkodowania ubezpieczeniowego.

Na samym końcu ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania na wskazany numer rachunku bankowego.

 

Ubezpieczenia dla firm w Generali – jak można zabezpieczyć przedsiębiorstwo?

Ubezpieczenia dla firm w Generali – jak można zabezpieczyć przedsiębiorstwo?

Generali zostało założone 190 lat temu w Trieście we Włoszech. Dziś towarzystwo zatrudnia ponad 74 000 pracowników i posiada aktywa o wartości 521 miliardów euro. Jest jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych na świecie. Instytucja stara się służyć klientom na całym świecie poprzez partnerstwo i indywidualne rozwiązania, ubezpieczając około 50 milionów pojazdów osobowych, samochodowych i dostawczych oraz ponad 50 tys. budynków. Do klientów Generali należą również duże korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, a także instytucje państwowe i finansowe.

Szeroki wybór ubezpieczeń w Generali dla firm

Wiele małych firm popełnia błąd, zakładając, że nie potrzebują ubezpieczenia, ale zawsze należy rozważyć koszty roszczeń w stosunku do każdej ochrony ubezpieczeniowej. Niewielkie roszczenie może kosztować firmę tysiące, dlatego warto zainwestować w odpowiednie ubezpieczenie.

Produkty ubezpieczeniowe Generali przeznaczone dla przedsiębiorstw mają na celu zabezpieczenie firmy przed różnymi rodzajami ryzyka. Specjaliści ds. ryzyka służą pomocą przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia dla firmy i zapewnieniu jej ochrony – od ubezpieczenia mienia komercyjnego po ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych jest niezbędne w przypadku prowadzenia biura, magazynu, sklepu lub innej nieruchomości komercyjnej. Ten rodzaj ubezpieczenia w Generali obejmuje szereg zdarzeń, od szkód spowodowanych przez burzę po pożar, od zalania po kradzież.

Ubezpieczenie na wypadek przerw w działalności gospodarczej pokryje straty, jeśli nieruchomość zostanie uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego polisą, takiego jak pożar. Ubezpieczenie to może pokryć utratę dochodów, opłaty czynszowe oraz bieżące koszty prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Generali chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód poniesionych przez nie w wyniku działalności firmy. Może to obejmować szkody majątkowe, szkody na reputacji, obrażenia ciała i zniesławienie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej w Generali chroni przed roszczeniami osób trzecich, które doznały obrażeń lub szkód w wyniku prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie pojazdów użytkowych pokryje roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy Państwa pojazd użytkowy ulegnie wypadkowi.

Ubezpieczenia kosztów od technologii i złamania praw autorskich

W Generali można uzyskać zwrot kosztów sprzętu. Firma pokryje roszczenia osób trzecich w przypadku awarii sprzętu. Dostępna jest ochrona ubezpieczeniowa przed naruszeniem danych i atakami cybernetycznymi. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej chroni przed roszczeniami osób trzecich w kwestiach prawnych, takich jak zniesławienie, oszczerstwo i naruszenie praw autorskich.